ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเยี่ยมผู้กักตัวที่สัมผัสกับผู้สัมผัสที่มีผล ATK Posที่กักตัวที่บ้าน

     วันที่  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายกาหลง แดงสุวรรณ นายก อบต.พร่อน พร้อมด้วยพนักงาน อบต.พร่อน จนท.รพ.สต.โคกยาง ผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสา  ลงพื้นที่สอบสวนโรคและเยี่ยมผู้กักตัวที่สัมผัสกับผู้สัมผัสที่มีผล ATK Posที่กักตัวที่บ้าน จำนวน 3 ราย