ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

       การมอบอำนาจจากนายกองค์การบริการส่วนตำบล

      อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท                                                   การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

      บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                                            ข้อมูลข่าวสารและงานสารบรรณ

      การอำนวยความสะดวกของทางราชการ                                                           การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

      วิธีงบประมาณ อปท                                                                                    การเบิก จ่ายเงิน อปท

      การพัสดุ อปท                                                                                            การควบคุมภายใน อปท.

      ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์                                                                     การจัดเก็บรายได้ อปท

      การจ่ายเงินสะสม อปท                                                                                 เงินอุดหนุน อปท                                                                         

      การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ                                                                                   การฝึกอบรม อปท

      การเดินทางไปราชการ อปท                                                                           เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

      การเบิกจ่ายสวัสดิการการศึกษาบุตร                                                                  การจัดแข่งขันกีฬา

      การจัดงาน อปท                                                                                          การช่วยเหลือประชาชนและสวัสดิการชุมชน

      การประชาสัมพันธ์ส่วนตน                                                                               การใช้และรักษารถยนต์ อปท

      การจ้างเหมาบริการ                                                                                       การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน อปท

      งินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)                                                   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      การช่างและโยธา                                                                                          การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

      การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                        กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

      ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่                                 กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ (LTC)

      ข้อกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ