ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

          -  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หัวพิมพ์ Print Head Canon CA ๙๑ BK จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า หมายลขทะเบียน ๘๐-๔๕๐๘ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายพรุปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

 

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ขนาด ๑.๐๐ เมตร x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งมารับบริการตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


          -  ประกาศองค์การบริหารตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องด์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 


          -  ประกาศองค์การบริหารตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องด์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายโครงการขนาด 1X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

           -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ คำเช่าพื้นที่ จัดทำเว็บไซต์ คำบริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนา หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน และพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2562


          -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง