ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

     -  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

     -  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564

 

ประจำปีงบประมาณ 2563

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปิงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน บึงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

     -  ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

     -  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

     -  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

     -  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.2)

     -  ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1  ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

     -  ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1  ประจำปีงบประมาณ.2561

     -  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ 2561