ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

     -  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

     -  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

     -  องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

     -  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปิงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเตือนมกราคม ๒๕๖๓

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน บึงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเตือนมกราคม ๒๕๖๓

     -  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

     -  ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเตือนธันวาคม พ.ศ.2563

     -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

     -  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     -  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

     -  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.2)

     -  ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1  ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

     -  ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1  ประจำปีงบประมาณ.2561

     -  รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ 2561