นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2556

 

 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

       1.ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ำ เช่น การขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น

       2.พัฒนาปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เช่น ปรับปรุงระบบประปาให้สามารถใช้อุปโภค  บริโภคได้ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง

 นโยบายด้านการศึกษา  กีฬา  และนันทนาการ

       1.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน

       2.ส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬาและนันทนาการ เช่น จัดให้มีสวนสุขภาพเพื่อการกีฬาและนันทนาการ และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนพัฒนาสุขภาพ อนามัยโดยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  และเครื่องออกกำลังกาย  ให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

 นโยบายด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

       1.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข

       2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสาธารณสุขโดยเน้นยุทธศาสตร์การบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัย  เช่น โครงการหนึ่งตู้ยาหนึ่งครัวเรือน  โครงการสมุนไพรใกล้บ้าน

       3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในตำบลมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       4.พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตตำบล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึงและจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม

       5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามในพื้นที่สาธารณะภายในตำบล

 นโยบายด้านสังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

       1.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

       2.ส่งเสริมอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

       3.เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา

       4.สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน เช่น  โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด  มัสยิด  เป็นต้น

 นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

       1.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน  สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชน

       2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

       3.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น ริเริ่มโครงการตลาดย้อนยุคเป็นต้น

       4.ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

 นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

       1.ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ

       2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

       3.ปรับปรุงระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว  รวดเร็วและดำเนินไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

       4.ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวก  รวดเร็ว เป็นที่ประทับใจในบริการ

       5.พัฒนาบุคลากร  ยกระดับให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อวิทยากรและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       6.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

       7.จัดหา เครื่องมือ  เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน  เช่น จัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่  เป็นต้น