โครงการปฏิบัติธรรมสร้างปัญญาและพัฒนาจิตแก่ผู้สูงอายุประจำปี2563

วันที่  18  สิงหาคม 2563 ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จัดโครงการปฏิบัติธรรมสร้างปัญญาและพัฒนาจิตแก่ผู้สูงอายุ  ประจำปี  2563  (กิจกรรมทำวัตรเย็น) ณ วัดพังกิ่ง  ตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง